ro
|
de

Muossavia

Patratg principal
La veta humana fa adina senn, era el sufrir, ed ella vul vegnir tractada en mintga situaziun cun respect ed attenziun.
Mintga capetel dalla veta ei d’impurtonza. Igl ei nossa nobla obligaziun da porschar a persunas attempadas la pusseivladad da mirar anavos ed anavon e da cumplenir naturalmein lur veta en dignitad.
La casa per seniors e da tgira Casa s. Martin duei esser ina dimora per seniors e persunas che basegnan tgira. Ella Casa s. Martin duein els saver sesentir bein ed anflar in niev da casa.
Ils seniors han gronds merets e schibein la societad sco era els sezs duein vegnir cunscients da quei.

Incarica
Mintgin da nossas cussadentas e nos cussadents possedan il dretg da vegnir vegls en dignitad e cun lur agens giavischs. Nus s’inscuntrein cun els en respect e stema. Cun attenziun prendin nus enconuschientscha da lur cuors dalla veta e mantenin lur sfera privata ed autonomia.
Cun tgira ed assistenza tenor enconuschientschas actualas duei la qualitad da viver da nossas cussadentas e nos cussadents vegnir salvada e promovida. Las cussadentas ed ils cussadents ed ils responsabels da la Casa s. Martin s’entaupan sco partenaris e respectan in l’auter.
Cun nossa planisaziun da tgira, d’economia da casa e d’alimentaziun garantin nus ina tgira individuala, sebasonta sin resoursas, cumpletta e intermediara. L’independenza e l’autonomia dallas cussadentas ed ils cussadents vegnan promovi. Il manar accurat dils superiurs duei dar la segirtad necessaria allas collaboraturas ed ils collaboraturs per ademplir lur lavur.
Nus dein alla tgira palliativa ina aulta valur e peisa. Accumpignar ils moribunds e lur parentella cun dignitad e premura ei per nus d’impurtonza substanziala.
In grond engaschament segna nossa lavur. Procurar per segirtad, cuntentientscha e quietezia ei d’interess central per nies team.

Parentella, enconuschents ed amitgs
Parentella, enconuschents ed amitgs da nossas cussadentas e nos cussadents ein adina beinvegni. Nus luvrein bugen ensemen cun els, leu nua che las cussadentas ed ils cussadents permettan ei e nua che quei ei el senn da la Casa s. Martin.

Collaboraturas e collaboraturs
Ella regiun ei la Casa s. Martin in patrun fideivel ed impurtont. Nossas collaboraturas e nos collaboratus retscheivan ina paga gesta e honesta, tenor l’usanza regiunala.
Nus stimein fetg nossas collaboraturas e nos collaboratus perquei ch’els contribueschan considerablamein al success da nies menaschi. La cuntentientscha e motivaziun alla lavur vegn promovida principalmein entras ina gronda e clara libertad d’agir, denton era cun in manar transparent. Las collaboraturas e collaboraturs da tut ils scalems e secturs frequentan reguladamein cuors da scolaziun interns ed externs.

Collaboraziun/cultura
Furniturs ed interpresas indigenas vegnan, aschilunsch sco pusseivel, preferi.
La Casa s. Martin ei in menaschi aviert ed integraus ella regiun. Instituziuns culturalas e socialas, sco era tuts ils auters ein adina cordialmein beinvegni en nossa casa.